prodejna: 603 527 181 / jednatel: 739 674 699
kontakt@in-stav.cz
Průmyslová 161, Třebíč 674 01
prodejna: 603 527 181 / jednatel: 739 674 699
kontakt@in-stav.cz
Průmyslová 161, Třebíč 674 01

Zásady GDPR

1. Obecné informace

1.1. Společnost In-stav spol. s r.o. se sídlem Průmyslová 161, Třebíč, 674 01 Třebíč IČO: 49436601 (dále jen „Správce“) si je plně vědoma významu ochrany osobních údajů a vzala na vědomí pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů v samostatné a přenesené působnosti společnosti v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“).

2. Zákonnost zpracování

2.1. Správce zpracovává osobní údaje výhradně v souladu s právními důvody stanovenými GDPR, pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu. Účely zpracování osobních údajů a dobu jejich zpracování eviduje Správce pro jednotlivé agendy v analýze GAP – záznamy o činnostech zpracování dle čl. 30 GDPR.

2.2. K osobním údajům mají přístup pouze pověřené osoby, v rámci plnění svých úkolů a povinností.

2.2.1. U zaměstnanců je tento krok vytyčen systémem pověření a patřičnou smlouvou.

2.2.2. U ostatních osob spolupracujících je chráněna mlčenlivost smlouvou upravující vztah správce a zpracovatele (zpracovatelská smlouva, ujednání o práci s osobními údaji, dohoda o mlčenlivosti apod.)

2.3. V případech, kdy Správce hodlá v souladu s GDPR zveřejnit osobní údaje, například na internetových stránkách, vždy předem posoudí vhodnost a rozsah tohoto zveřejnění.

3. Podmínky zpracování

3.1. Správce zpracovává osobní údaje pouze v těchto případech:

3.1.1. Subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů dle čl. 6 odst. 1 a) GDPR.

3.1.2. Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost daného subjektu údajů dle čl. 6 odst. 1 b) GDPR.

3.1.3. Zpracování je nezbytné pro plnění právních povinností dle čl. 6 odst. 1 c) GDPR, která se na nás, v roli správce nebo zpracovatele vztahuje.

3.1.4. Zpracování je nezbytné v rámci oprávněného zájmu dle čl. 6 odst. 1 f) GDPR.

4. Technická a organizační bezpečnostní opatření

4.1. Správce provedl nezbytná technická a organizační opatření:

4.1.1. Jednotlivá pravidla pro práci s osobními údaji jsou stanovena ve vnitřních směrnicích společnosti. Tyto pravidla dodržují a jsou s nimi obeznámeni všichni zaměstnanci i spolupracovníci společnosti.

4.1.2. Veškeré dokumentace obsahující osobní údaje jsou v listinné formě zabezpečené v prostorech, které jsou uzamykatelné, a ke kterým má přístup pouze pověřená osoba.

4.1.3. Veškeré dokumentace obsahující osobní údaje jsou v elektronické formě zabezpečené na chráněné výpočetní technice.

4.1.4. Společnost sepsala evidenční list, na kterém má jasně sepsanou evidenci klíčů od jednotlivých prostor, v nichž se zpracovávají nebo uchovávají osobní údaje.

4.1.5. K jednotlivým dokumentacím, které obsahují osobní údaje, má přístup pouze pověřená osoba dle vnitřního systému pověření.

5. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

5.1. Vzhledem k povaze a předmětu podnikání Správce nezřizuje funkci pověřence pro ochranu osobních údajů. Pro bližší informace týkající se zpracování osobních údajů můžete využít kontakty uvedené v závěru těchto Zásad.

6. Soubory Cookies

6.1. Správce pro chod a funkčnost svých webových stránek využívá soubory cookies. Uživatel, který vstoupí na tyto webové stránky má možnost vybrat si, které typy cookies můžeme využívat.

6.2. Bližší informace o souborech cookies naleznete v dokumentu Zásady Cookies.

7. Závěrečná ustanovení

7.1. Zásady zpracování osobních údajů jsou platné od 25.5.2018, poslední aktualizace byla provedena k 1. 7. 2024.

7.2. V případě dotazu ohledně zpracování osobních údajů nás neváhejte kontaktovat na kontakt@in-stav.cz nebo telefonicky na 739 674 699.